Privacybeleid | Jouw Arnhem Werkt
Talent is onze enige voorwaarde
Gewoon in Arnhem
Talent is onze enige voorwaarde
Gewoon in Arnhem
Talent is onze enige voorwaarde
Gewoon in Arnhem
Talent is onze enige voorwaarde
Gewoon in Arnhem
Talent is onze enige voorwaarde
Gewoon in Arnhem
Talent is onze enige voorwaarde
Gewoon in Arnhem
Talent is onze enige voorwaarde
Gewoon in Arnhem

Privacybeleid

Artikel 1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

Jouw Arnhem Werkt is een initiatief van Rabobank Arnhem, Volkshuisvesting, Rozet en Gemeente Arnhem tezamen. Werkzaamheden of persoonsgegevens verwerkt in het kader van het initiatief door voornoemde bedrijven (hierna aangehaald als: Jouw Arnhem Werkt) zullen worden uitgevoerd conform deze Privacyverklaring en de volgende wettelijke kaders:

  • De Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG);
  • De Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: UAVG)

Artikel 2. Omschrijving persoonsgegevens

Jouw Arnhem Werkt kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Jouw Arnhem Werkt en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan Jouw Arnhem Werkt heeft verstrekt. Jouw Arnhem Werkt kan de volgende persoonsgegevens verwerken van jongeren die zich aanmelden: uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en uw interesses en/of vakgebied. Voor organisaties die zich aan willen sluiten bij dit initiatief, geldt dat uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres en uw telefoonnummer verwerkt kunnen worden.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt en alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Uw persoonsgegevens kunnen door Jouw Arnhem Werkt worden verwerkt voor: het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u, om het adres voor de levering van producten vast te stellen, het adres voor de uitvoering van de werkzaamheden vast te stellen, de betaling te laten plaatsvinden, u op de hoogte te houden van de voortgang van de overeenkomst, om de diensten/bedrijfsactiviteiten van Jouw Arnhem Werkt te optimaliseren en om de relatie met u (als klant) te onderhouden.

Artikel 4. Bewaartermijn persoonsgegevens

Jouw Arnhem Werkt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren (zie artikel 3). Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan 2 jaar worden bewaard (afgaande op de termijn die de Belastingdienst stelt op het bewaren van administratie).

Artikel 5. Verwerking persoonsgegevens met derden

Jouw Arnhem Werkt verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jouw Arnhem Werkt kan uw persoonsgegevens verstrekken aan de desbetreffende organisatie.

Artikel 6. Marketingactiviteiten

Jouw Arnhem Werkt houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten de algemene bezoekgegevens van de bezoekers van haar bezoekers bij. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer en het tijdstip van de opvraging van gegevens, die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen

Jouw Arnhem Werkt verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Jouw Arnhem Werkt kan echter niet controleren of een bezoeker 17 jaar of ouder is. Jouw Arnhem Werkt raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat de persoonsgegevens van hun kinderen verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming.

Artikel 8. Beveiliging persoonsgegevens

Jouw Arnhem Werkt gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt Jouw Arnhem Werkt zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. Jouw Arnhem Werkt beschermt de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met Jouw Arnhem Werkt (zie artikel 12 voor de contactgegevens).

Artikel 9. Rechten van betrokkenen

Jouw Arnhem Werkt honoreert alle rechten van u als betrokkene. De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval Jouw Arnhem Werkt), kan uitoefenen, dan wel inroepen. De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens (“dataportabiliteit”), het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt een verzoek om één van de hierboven genoemde rechten geldend te maken indienen door een e-mail te sturen naar info@jouwarnhemwerkt.nl. Jouw Arnhem Werkt zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Artikel 10. Wijziging Privacyverklaring

Jouw Arnhem Werkt behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Jouw Arnhem Werkt worden gepubliceerd: www.jouwarnhemwerkt.nl.

Artikel 11. Vragen en/of klachten

Mocht u een vraag en/of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met Jouw Arnhem Werkt. Naast het recht om een klacht in te dienen bij Jouw Arnhem Werkt, heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.

Artikel 12. Contactgegevens initiatiefnemers Jouw Arnhem Werkt

Bedrijfsnaam: Rabobank Arnhem
KvK-nummer: 30046259
Adres: Mr D.U. Stikkerstraat 11
Telefoonnummer: (088) 722 66 00
Postcode en plaats: 6842 CW Arnhem
Website: www.rabobank.nl/lokale-bank/arnhem/


Bedrijfsnaam: Volkshuisvesting
KvK-nummer: 09063142
Adres: Kadestraat 1
E-mail: info@volkshuisvesting.nl
Postcode en plaats: 6811 CA Arnhem
Website: www.volkshuisvesting.nl

Bedrijfsnaam: Rozet
KvK-nummer: 58161716
Adres: Kortestraat 16
E-mail: info@rozet.nl
Postcode en plaats: 6811EP Arnhem
Website: www.rozet.nl

Bedrijfsnaam: Gemeente Arnhem
KvK-nummer: 09214908
Adres: Koningstraat 38
Telefoonnummer: 0800 – 1809
Postcode en plaats: 6811 DG Arnhem
Website: www.arnhem.nl

Jouw Arnhem Werkt is een initiatief van:

Copyright 2021 Jouw Arnhem werkt | Privacybeleid | Toegankelijkheidsverklaring